Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. prof. Adama Grucy CMKP
GRUCA ORTHOPAEDIC AND TRAUMA TEACHING HOSPITALMisja szpitala

      Misją SPSK jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z najlepszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i najwyższymi standardami jakościowymi.

      Celem strategicznym jest osiągnięcie najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także wzmocnienie pozycji jako wiodącego ośrodka w kraju.  Wizja szpitala

       Stałe podnoszenie jakości i rozszerzanie zakresu świadczeń medycznych oraz dydaktyki, drogą do osiągnięcia wiodącej pozycji w kraju.

   Klauzla obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
   1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, adres: ul. ks. Stanisława Konarskiego 13, 05-400 Otwock;
   2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spskgruca.pl;
   3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
   4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
   5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
   6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

   Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
   1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
   2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
   4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.